ITIL Release Control & Validation

Längd: 4 dagar , Kursspråk: svenska, Kursmaterialspråk: engelska, Kursmaterial : pdf
ITIL Release Control & Validation, no exam
1 st
ITIL Release Control & Validation (4 dagar), 2019-05-20
25450 kr
+ moms. 25%.
*) Sista datum för registrering har passerats. Kontakta oss för att göra en sen reistrering.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att möjliggöra förmågan och kompetensen att genomföra transitions-fasen enligt tjänstelivscykeln. Efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:

 • Betydelsen av RCV när man tillhandahåller en tjänst
 • Hur man med hjälp av RCV uppnår operativ effektivitet
 • Hur Change Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Transition
 • Hur Service Validation and Testing används för att säkerställa integriteten och kvaliteten i Service Transition
 • Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med Release, Control and Validation

 
BiTAs kurs ITIL® Capability Release, Control and Validation riktar sig till processägare, processledare, arkitekter, systemtekniker, Change Manager, Configuration Manager, Release Manager, systemutvecklare, testledare och projektledare.

Målgrupp
Kursen riktar sig till processägare, processledare, arkitekter, systemtekniker, Change Manager, Configuration Manager, Release Manager, systemutvecklare, testledare och projektledare.Lär dig om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att framgångsrikt kunna införa nya IT-tjänster.

Certifiering
Cirka 3 veckor efter avslutad kurs kan du som deltager genomföra en examination för att erhålla certifikatet ITIL® Release Control & Validation Certificate. Certifieringen är på engelska. Information om datum sker vid kurstillfället.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation certifikat

ITIL® Capability Release, Control and Validation är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Capability modules. Capability-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på process- och rollnivå.

Capability-kursen Release, Control and Validation syftar till att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att möjliggöra förmågan och kompetensen att genomföra transitions-fasen enligt tjänstelivscykeln.

BiTA:s Capability-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges fördjupade kunskaper och förmågor inom praxisens och livscykelns delar när det gäller det som handlar om att genomföra framgångsrik övergång av IT-tjänster. Kursen fokuserar på de processer och roller som är aktuella för Release, Control and Validation. Utbildningen är fem dagar lång och varvar teori med olika övningar.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

 • IT Service Management som en praxis
 • Betydelsen av Release, Control and Validation när man tillhandahåller en tjänst
 • Processer över livscykeln som specifikt handlar om förmågan att genomföra Release, Control and Validation
 • Hur alla processer i Release, Control and Validation interagerar med andra processer i tjänstelivscykeln
 • Aktiviteterna, metoderna och funktionerna för respektive process för Release, Control and Validation
 • Hur man med hjälp av Release, Control and Validation uppnår operativ effektivitet
 • Hur Change Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Transition
 • Hur Service Validation and Testing används för att säkerställa integriteten och kvaliteten i Service Transition
 • Vanliga aktiviteter enligt Release, Control and Validation
 • Roller och ansvar inom Release, Control and Validation
 • Hur man mäter Release, Control and Validation
 • Vad som behöver beaktas när det handlar om införande och teknik
 • Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med Release, Control and Validation
 • Hur CSI blir en konsekvens av effektiva Release, Control and Validation-processer

Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till Release, Control and Validation
• Service Management som en praxis
• Kort repetition och genomgång av ITIL-biblioteket och närliggande publikationer, ramverk och standarder
• Definition av tjänst och tjänstehantering
• Funktioner och processer i tjänstelivscykeln
• Hur Release, Control and Validation stödjer tjänstelivscykeln

Processerna i Release, Control and Validation
• Change Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Användandet av mätetal för processen
- Hur processen blir en del av de dagliga aktiviteterna
• Service Asset and Configuration Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Betydelsen av en CMS
- Användandet av mätetal för processen
• Service Validation and Testing
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Betydelsen av relevant testdata och testmiljö
- Användandet av mätetal för processen
• Release and Deployment Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Hur dokumentation skapas och underhålls
- Användandet av mätetal för processen
• Request Fulfilment
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Användandet av mätetal för processen
• Service Evaluation
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Hur processen stödjer ledningsbeslut
• Knowledge Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer

Roller och ansvar inom Release, Control and Validation
• Roller och ansvar för de olika processerna

Teknikpåverkan
• Generella tekniköverväganden och allmänna teknikkrav
• Hur man planerar för och inför tekniska lösningar för Service Management

Hantering av införandefrågor
• Bra praxis för att införa förmågebaserade processer
• Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med att införa förmågebaserade processer
• Funktioner och kännetecken för Release, Control and Validation

Gemensamma aktiviteter och CSI
• Mognadsmodell för Technology Management
• Koncept och modeller för tjänsteövervakning och kontroll
• Mätmetoder för tjänster
• Demings cykel
• Metoder och tekniker för CSI
• Tillämpning av effektivt CSI-program
• Beskriva aspekter av rapportering och hur prestationer kan mätas
• Cost-benefit-argument för att använda sig av CSIProgram

Datum
Starttid
Sluttid
Anteckning!
2019-05-20
09:00
16:00
2019-05-21
09:00
16:00
2019-05-22
09:00
16:00
2019-05-23
09:00
17:00
Avbokningsvillkor

Allmänna villkor kurser BiTA Service Management

Vid bokning av en BiTA-kurs får du en inloggning till utbildningsportalen hos BiTA, i utbildningsportalen finner du all information du behöver inför kurstillfället, som tid, plats mm. Är du kund sedan tidigare bör bokningen göras från utbildningsportalen för att samla alla dina kursbokningar i samma profil. Kursanmälan är bindande, se av- och ombokningsregler nedan. Om en kurs är fullbokad får du meddelande om det omgående. Vid certifiering i samband med kurs får du cirka en vecka före kursstart ett mail med instruktioner om hur du registerar dina personuppgifter inför denna.

Avbokningar
Köparen garanterar betalning av kursavgift vid händelse av att deltagaren inte kommer till kursen eller avbokar sent:

Avbokning antal dagar före start

Avgift

0-10 arbetsdagar

Full avgift

Fler än 10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Ändringar och ersättare
Ersättning av kursdeltagare inom samma företag av köparen är tillåtet utan avgift. Vid händelse att köparen avser att flytta en kursdeltagare från en kurs till en annan kurs gäller följande priser:

Flytt antal dagar före kursstart

Avgift

0-10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Fler än10 arbetsdagar

Gratis

Betalningsvillkor
Alla priser är i svenska kronor. Kursavgift samt eventuell certifieringsavgift faktureras i samband med kursbokning. Om inte annat angivits är köparen betalningsskyldig inom 30 dagar från fakturadatum. Eventuell fakturareklamation ska vara BiTA tillhanda med skriftlig förklaring inom 14 dagar från fakturadatum.

Om inte köparen fullgör sina förpliktelser avseende betalning, äger BiTA rätt till ränta på fordran samt ersättning för kostnader i samband med att erhålla full betalning.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från BiTA. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför BiTA’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. BiTA förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Berättigade till kurs
BiTA äger rätt att neka personer eller organisationer deltagande i kurser som man inte finner lämpliga att delta.

Kampanjvillkor
Eftersom kursen anses påbörjad i och med att vi sänder ut kursmaterialet är kursbokningen bindande dvs inte avbokningsbar. Deltagaren kan dock vid förhinder byta datum enligt våra villkor alt byta deltagare vid kurstillfället.

BiTAs klippkort
Kan inte kombineras i samband med kampanjerbjudanden.

Copyright ©
Allt referensmaterial och utrustning som tillhandahålls under kursens genomförande är och förblir BiTA’s egendom om inte annat angivits och får inte flyttas utanför lokalerna. BiTA har upphovsrätten till kursdokumentationen och den får ej kopieras, mångfaldigas eller överlåtas på tredje man utan skriftligt tillstånd från BiTA.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!