ITIL Planning, Protection & Optimization

Längd: 4 dagar , Kursspråk: svenska, Kursmaterialspråk: engelska, Kursmaterial : pdf
ITIL Planning, Protection & Optimization, no exam
1 st
ITIL Planning, Protection & Optimization (4 dagar), 2019-05-20
25450 kr
+ moms. 25%.
*) Sista datum för registrering har passerats. Kontakta oss för att göra en sen reistrering.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att möjliggöra förmågan och kompetensen att genomföra framförallt design-fasen enligt tjänstelivscykeln. Efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:

  • Betydelsen av PPO när man tillhandahåller en tjänst och hur man uppnår operativ effektivitet
  • Hur Capacity Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Design
  • Hur Availability Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Design
  • Vad som behöver beaktas när det handlar om införande och teknik
  • Hur CSI blir en konsekvens av effektiva PPO-processer

 BiTAs kurs ITIL® Capability Planning, Protection & Optimization riktar sig till processägare, processledare, arkitekter, systemtekniker, Capacity Managers, Availability Managers, Continuity Managers och Information Security Managers.

Målgrupp
Kursen riktar sig till processägare, processledare, arkitekter, systemtekniker, Capacity Managers, Availability Managers, Continuity Managers och Information Security Managers. Lär dig om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att förbättra kvaliteten på levererade IT-tjänster.

ITIL® Capability Planning, Protection and Optimization är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Capability modules. Capability-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på process- och rollnivå.

Capability-kursen Planning, Protection and Optimization syftar till att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att möjliggöra förmågan och kompetensen att genomföra framförallt design-fasen enligt tjänstelivscykeln.

BiTA:s Capability-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges fördjupade kunskaper och förmågor inom praxisens och livscykelns delar när det gäller det som handlar om att genomföra framgångsrik övergång av IT-tjänster. Kursen fokuserar på de processer och roller som är aktuella för Planning, Protection and Optimization. Utbildningen är 4 dagar lång och varvar teori med olika övningar. Cirka 3 veckor efter avslutad utbildning genomförs en frivillig certifiering till en kostnad av 2 475kr. Information om datum sker vid kurstillfället.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

• IT Service Management som en praxis
• Betydelsen av Planning, Protection and Optimization när man tillhandahåller en tjänst
• Processer över livscykeln som specifikt handlar om förmågan att genomföra Planning, Proctection and Optimization
• Hur alla processer i Planning, Protection and Optimization interagerar med andra processer i tjänstelivscykeln
• Aktiviteterna, metoderna och funktionerna för respektive process för Planning, Protection and Optimization
• Hur man med hjälp av Planning, Protection and Optimization uppnår operativ effektivitet
• Hur Capacity Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Design
• Hur Availability Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Design
• Vanliga aktiviteter enligt Planning, Protection and Optimization
• Roller och ansvar inom Planning, Protection and Optimization
• Hur man mäter Planning, Protection and Optimization
• Vad som behöver beaktas när det handlar om införande och teknik
• Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med Planning, Protection and Optimization
• Hur CSI blir en konsekvens av effektiva Planning, Protection and Optmization-processer

Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till Planning, Protection and Optimization
• Service Management som en praxis
• Kort repetition och genomgång av ITIL-biblioteket och närliggande publikationer, ramverk och standarder
• Definition av tjänst och tjänstehantering
• Funktioner och processer i tjänstelivscykeln
• Hur Planning, Protection and Optimization stödjer tjänstelivscykeln

Processerna i Planning, Protection and Optimization
• Capacity Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Användandet av mätetal för processen
• Availability Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Användandet av mätetal för processen
• IT Service Continuity Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
• Information Security Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Användandet av mätetal för processen
• Demand Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Förståelse av huvudaktiviteterna och teknikerna som möjliggör processen och hur de relaterar till elementen inom Planning, Protection and Optimization
• Risk Management
- Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker relaterat till Capacity och Demand Management
- Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker relaterat till Availability Management
- Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker relaterat till ITSC Management och Information Security Management
- Utmaningarna och riskerna med fasen Service Design och hur de är kopplade till elementen inom Planning, Protection and Optimization

Roller och ansvar inom Planning, Protection and Optimization
• Roller och ansvar för de olika processerna

Teknikpåverkan
• Generella tekniköverväganden och allmänna teknikkrav
• Hur man planerar för och inför tekniska lösningar för Service Management

Hantering av införandefrågor
• Bra praxis för att införa förmågebaserade processer
• Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med att införa förmågebaserade processer
• Funktioner och kännetecken för Planning, Protection and Optimization

Gemensamma aktiviteter och CSI
• Mognadsmodell för Technology Management
• Koncept och modeller för tjänsteövervakning och kontroll
• Mätmetoder för tjänster
• Demings cykel
• Metoder och tekniker för CSI
• Tillämpning av effektivt CSI-program
• Beskriva aspekter av rapportering och hur prestationer kan mätas
• Cost-benefit-argument för att använda sig av CSIProgram

Datum
Starttid
Sluttid
Anteckning!
2019-05-20
09:00
16:00
2019-05-21
09:00
16:00
2019-05-22
09:00
16:00
2019-05-23
09:00
17:00
Avbokningsvillkor

Allmänna villkor kurser BiTA Service Management

Vid bokning av en BiTA-kurs får du en inloggning till utbildningsportalen hos BiTA, i utbildningsportalen finner du all information du behöver inför kurstillfället, som tid, plats mm. Är du kund sedan tidigare bör bokningen göras från utbildningsportalen för att samla alla dina kursbokningar i samma profil. Kursanmälan är bindande, se av- och ombokningsregler nedan. Om en kurs är fullbokad får du meddelande om det omgående. Vid certifiering i samband med kurs får du cirka en vecka före kursstart ett mail med instruktioner om hur du registerar dina personuppgifter inför denna.

Avbokningar
Köparen garanterar betalning av kursavgift vid händelse av att deltagaren inte kommer till kursen eller avbokar sent:

Avbokning antal dagar före start

Avgift

0-10 arbetsdagar

Full avgift

Fler än 10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Ändringar och ersättare
Ersättning av kursdeltagare inom samma företag av köparen är tillåtet utan avgift. Vid händelse att köparen avser att flytta en kursdeltagare från en kurs till en annan kurs gäller följande priser:

Flytt antal dagar före kursstart

Avgift

0-10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Fler än10 arbetsdagar

Gratis

Betalningsvillkor
Alla priser är i svenska kronor. Kursavgift samt eventuell certifieringsavgift faktureras i samband med kursbokning. Om inte annat angivits är köparen betalningsskyldig inom 30 dagar från fakturadatum. Eventuell fakturareklamation ska vara BiTA tillhanda med skriftlig förklaring inom 14 dagar från fakturadatum.

Om inte köparen fullgör sina förpliktelser avseende betalning, äger BiTA rätt till ränta på fordran samt ersättning för kostnader i samband med att erhålla full betalning.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från BiTA. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför BiTA’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. BiTA förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Berättigade till kurs
BiTA äger rätt att neka personer eller organisationer deltagande i kurser som man inte finner lämpliga att delta.

Kampanjvillkor
Eftersom kursen anses påbörjad i och med att vi sänder ut kursmaterialet är kursbokningen bindande dvs inte avbokningsbar. Deltagaren kan dock vid förhinder byta datum enligt våra villkor alt byta deltagare vid kurstillfället.

BiTAs klippkort
Kan inte kombineras i samband med kampanjerbjudanden.

Copyright ©
Allt referensmaterial och utrustning som tillhandahålls under kursens genomförande är och förblir BiTA’s egendom om inte annat angivits och får inte flyttas utanför lokalerna. BiTA har upphovsrätten till kursdokumentationen och den får ej kopieras, mångfaldigas eller överlåtas på tredje man utan skriftligt tillstånd från BiTA.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!