ITIL Continual Service Improvement

Längd: 3 dagar , Kursspråk: svenska, Kursmaterialspråk: engelska, Kursmaterial : pdf
Certifieringsprov: Ja, Certifieringsspråk: engelska, Typ av certifiering : online
ITIL Continual Service Improvement + exam
1 st
ITIL Continual Service Improvement (3 dagar), 2019-05-08
1 st
ITIL Continual Service Improvement Exam, online
20425 kr
+ moms. 25%.
ITIL Continual Service Improvement, no exam
1 st
ITIL Continual Service Improvement (3 dagar), 2019-05-08
17950 kr
+ moms. 25%.
ITIL Continual Service Improvement, retake
1 st
ITIL Continual Service Improvement Exam, online
2475 kr
+ moms. 25%.
*) Sista datum för registrering har passerats. Kontakta oss för att göra en sen reistrering.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att lära ut kunskap om hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett CSI-perspektiv, och efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:

  • Principer för CSI
  • CSI-processen
  • Metoder och tekniker för CSI
  • Teknikrelaterade aktiviteter inom CSI
  • Organisation och tekniker för CSI
  • Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för CSI, kritiska framgångsfaktorer och risker

BiTAs kurs ITIL ® Lifecycle Continual Service Improvement riktar sig till CIO, controllers, affärsområdesansvariga, chefer inom IT, processansvariga, tjänsteansvariga, kravanalytiker, IT-projektledare och förvaltningsledare.

Målgrupp
Kursen riktar sig till CIO, controllers, AO-ansvariga, chefer inom IT, processansvariga, tjänsteansvariga, kravanalytiker, IT-projektledare och förvaltningsledare.
Lär dig om hur planering, utförande och styrning beskrivs utifrån ett förbättringsperspektiv.

ITIL® Lifecycle Continual Service Improvement är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Lifecycle modules. Lifecycle-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på livscykelnivå.

Lifecycle-kursen Continual Service Improvememt (CSI) syftar till att lära ut kunskap om förbättringsfasen i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett CSI-perspektiv.

BiTA:s Lifecycle-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Kursen fokuserar på den delen av livscykeln som heter Continual Service Improvement. Utbildningen är tre dagar lång och varvar teori med olika övningar.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

• Introduktion till CSI
• Principer för CSI
• CSI-processen
• Metoder och tekniker för CSI
• Teknikrelaterade aktiviteter inom CSI
• Organisation och tekniker för CSI
• Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för CSI, kritiska framgångsfaktorer och risker

Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till CSI
• Mål och syfte med CSI
• Omfattningen av CSI
• Tillvägagångssätt för CSI
• Potentiell nytta för verksamheten, fördelar och kostnader
• Illustrera gränssnitten till övriga faser i livscykeln

Principer för CSI
• Nyckelelement inom CSI
• Viktiga principer som bidrar till effektiv CSI

CSI-processen
• Förståelse av 7-step improvement process
• Rapportering och formulering av regler och rutiner för rapportering
• Användandet av mätningar och rapporter
• Konceptet ROI (Return on Investment) för CSI
• Verksamhetsfrågor för CSI
• Kopplingen mellan CSI och Service Level Management

Metoder och tekniker för CSI
• Diskussion kring bedömningar
• Benchmarking
• Balance Scorecard och SWOT-analyser
• Förståelse av Deming Cycle
• Illustrera kopplingen mellan CSI och övriga processer

Organisation för CSI
• Roller och ansvar inom CSI
• Organisatoriska strukturer

Tekniker för CSI
• Tekniker och verktyg som stödjer CSI-processen och de olika aktiviteterna

Införa CSI
• Analysera utgångspunkten
• Betydelsen av Governance
• Analysera effekten av organisatorisk förändring
• Skapandet av en strategi och plan för kommunikation

Kritiska framgångsfaktorer och risker
• Utmaningar för CIS
• Kritiska framgångsfaktorer för CSI
• Uppskatta eller förutse nytta och risker med nya eller förändrade tjänster
• Externa faktorer som påverkar tillvägagångssättet för CSIProgram

Datum
Starttid
Sluttid
Anteckning!
2019-05-08
09:00
16:00
2019-05-09
09:00
16:00
2019-05-10
09:00
17:00
Avbokningsvillkor

Allmänna villkor kurser BiTA Service Management

Vid bokning av en BiTA-kurs får du en inloggning till utbildningsportalen hos BiTA, i utbildningsportalen finner du all information du behöver inför kurstillfället, som tid, plats mm. Är du kund sedan tidigare bör bokningen göras från utbildningsportalen för att samla alla dina kursbokningar i samma profil. Kursanmälan är bindande, se av- och ombokningsregler nedan. Om en kurs är fullbokad får du meddelande om det omgående. Vid certifiering i samband med kurs får du cirka en vecka före kursstart ett mail med instruktioner om hur du registerar dina personuppgifter inför denna.

Avbokningar
Köparen garanterar betalning av kursavgift vid händelse av att deltagaren inte kommer till kursen eller avbokar sent:

Avbokning antal dagar före start

Avgift

0-10 arbetsdagar

Full avgift

Fler än 10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Ändringar och ersättare
Ersättning av kursdeltagare inom samma företag av köparen är tillåtet utan avgift. Vid händelse att köparen avser att flytta en kursdeltagare från en kurs till en annan kurs gäller följande priser:

Flytt antal dagar före kursstart

Avgift

0-10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Fler än10 arbetsdagar

Gratis

Betalningsvillkor
Alla priser är i svenska kronor. Kursavgift samt eventuell certifieringsavgift faktureras i samband med kursbokning. Om inte annat angivits är köparen betalningsskyldig inom 30 dagar från fakturadatum. Eventuell fakturareklamation ska vara BiTA tillhanda med skriftlig förklaring inom 14 dagar från fakturadatum.

Om inte köparen fullgör sina förpliktelser avseende betalning, äger BiTA rätt till ränta på fordran samt ersättning för kostnader i samband med att erhålla full betalning.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från BiTA. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför BiTA’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. BiTA förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Berättigade till kurs
BiTA äger rätt att neka personer eller organisationer deltagande i kurser som man inte finner lämpliga att delta.

Kampanjvillkor
Eftersom kursen anses påbörjad i och med att vi sänder ut kursmaterialet är kursbokningen bindande dvs inte avbokningsbar. Deltagaren kan dock vid förhinder byta datum enligt våra villkor alt byta deltagare vid kurstillfället.

BiTAs klippkort
Kan inte kombineras i samband med kampanjerbjudanden.

Copyright ©
Allt referensmaterial och utrustning som tillhandahålls under kursens genomförande är och förblir BiTA’s egendom om inte annat angivits och får inte flyttas utanför lokalerna. BiTA har upphovsrätten till kursdokumentationen och den får ej kopieras, mångfaldigas eller överlåtas på tredje man utan skriftligt tillstånd från BiTA.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!