COBIT® 5 Foundation

Längd: 3 dagar , Kursspråk: svenska, Kursmaterialspråk: engelska, Kursmaterial : pdf
Certifieringsprov: Ja, Certifieringsspråk: engelska, Typ av certifiering : papper
KURSEN STäNGD!

Kursbeskrivning

Kursen COBIT® 5 Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT governance. Kursen förklarar också hur en organisation kan uppnå effektiv IT governance med hjälp av "best practice" enligt COBIT. Kursen går igenom ramverket och de olika komponenterna.

COBIT® 5 är den enda ram för styrning och ledning av företagets IT som behövs. Denna senaste version innehåller de senaste tankegångarna i företagsadministration och metoder, och globalt accepterade principer, metoder, analytiska verktyg och modeller för att öka förtroendet för, och värde från informationssystem.

COBIT® 5 bygger på och expanderar från COBIT 4.1 genom att integrera andra stora ramar, standarder och resurser, inklusive ISACA: s Val IT och Risk IT, ITIL ® och relaterade standarder från International Organization for Standardization (ISO).

Utbildningen är tre dagar lång (inklusive frivillig avslutande certifiering) och varvar teori med olika övningar. Kursmaterialet är på engelska.

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd

Tre dagar

Språk

Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska. Certifieringen görs på engelska.

Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

  • Hur IT Management-frågor påverkar organisationer
  • Behovet av ett kontrollramverk som drivs av behovet av IT governance
  • Förståelse av principerna för IT governance och hur IT governance bidrar till att hantera IT Management-frågor, och vem som ansvarar för IT governance
  • Hur COBIT motsvarar förväntningarna och kraven på ett ramverk för IT governance
  • Identifiera ramverkets komponenter - vad som är kontrollobjekt, kontrollpraxis och ledningsinstruktioner
  • Förstå hur man tillämpar COBIT i praktiken
  • Identifiera vilka funktioner som COBIT tillhandahåller och deras fördelar

Bland annat så kommer kursen att omfatta följande delar:

Introduktion till IT governance och COBIT
•  Definitioner
•  Principer
•  Behovet av IT governance och ett ramverk för kontroll
•  Utmärkande för ett ramverk för kontroll

Översikt av ramverket
•  Värde, begränsningar, komponenter och fördelar
•  Premisser och principer för COBIT
•  COBIT-kuben - ramverket

Översikt av COBIT-komponenterna
•  Koppla samman verksamhetsmål, IT-mål och IT-processer
•  Ramverk, kontrollobjekt och kontrollpraxis
•  Ledningsinstruktioner
•  Revisionsinstruktioner

COBIT och IT-miljön
•  Position jämfört med andra standarder och ramverk
•  Anpassning till lagar och förordningar
•  Relationen till Sarbanes-Oxley (Sox)

Inför certifiering
•  Tips och råd inför certifieringen
•  Hur certifieringen går tillProgram

Datum
Starttid
Sluttid
Anteckning!
2019-05-08
09:00
16:00
2019-05-09
09:00
16:00
2019-05-10
09:00
17:00
Avbokningsvillkor

Allmänna villkor kurser BiTA Service Management

Vid bokning av en BiTA-kurs får du en inloggning till utbildningsportalen hos BiTA, i utbildningsportalen finner du all information du behöver inför kurstillfället, som tid, plats mm. Är du kund sedan tidigare bör bokningen göras från utbildningsportalen för att samla alla dina kursbokningar i samma profil. Kursanmälan är bindande, se av- och ombokningsregler nedan. Om en kurs är fullbokad får du meddelande om det omgående. Vid certifiering i samband med kurs får du cirka en vecka före kursstart ett mail med instruktioner om hur du registerar dina personuppgifter inför denna.

Avbokningar
Köparen garanterar betalning av kursavgift vid händelse av att deltagaren inte kommer till kursen eller avbokar sent:

Avbokning antal dagar före start

Avgift

0-10 arbetsdagar

Full avgift

Fler än 10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Ändringar och ersättare
Ersättning av kursdeltagare inom samma företag av köparen är tillåtet utan avgift. Vid händelse att köparen avser att flytta en kursdeltagare från en kurs till en annan kurs gäller följande priser:

Flytt antal dagar före kursstart

Avgift

0-10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Fler än10 arbetsdagar

Gratis

Betalningsvillkor
Alla priser är i svenska kronor. Kursavgift samt eventuell certifieringsavgift faktureras i samband med kursbokning. Om inte annat angivits är köparen betalningsskyldig inom 30 dagar från fakturadatum. Eventuell fakturareklamation ska vara BiTA tillhanda med skriftlig förklaring inom 14 dagar från fakturadatum.

Om inte köparen fullgör sina förpliktelser avseende betalning, äger BiTA rätt till ränta på fordran samt ersättning för kostnader i samband med att erhålla full betalning.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från BiTA. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför BiTA’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. BiTA förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Berättigade till kurs
BiTA äger rätt att neka personer eller organisationer deltagande i kurser som man inte finner lämpliga att delta.

Kampanjvillkor
Eftersom kursen anses påbörjad i och med att vi sänder ut kursmaterialet är kursbokningen bindande dvs inte avbokningsbar. Deltagaren kan dock vid förhinder byta datum enligt våra villkor alt byta deltagare vid kurstillfället.

BiTAs klippkort
Kan inte kombineras i samband med kampanjerbjudanden.

Copyright ©
Allt referensmaterial och utrustning som tillhandahålls under kursens genomförande är och förblir BiTA’s egendom om inte annat angivits och får inte flyttas utanför lokalerna. BiTA har upphovsrätten till kursdokumentationen och den får ej kopieras, mångfaldigas eller överlåtas på tredje man utan skriftligt tillstånd från BiTA.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!