ITIL Foundation (Engelsk terminologi)

Duration: 3.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

ITIL, IT Infrastructure Library, är en sammanställning av erfarenheter om leverans av IT-tjänster. ITIL beskriver hur ett företag kan få struktur, kontroll och planering i såväl organisation som arbetssätt för att beskriva, designa och leverera tjänsterna på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Materialet består av samlade erfarenheter från företag över hela världen under flera år. Under 2007 lanserades en uppdatering av praxisen, i dagligt tal kallad ITIL version 3, som ytterligare förtydligar hur företag uppnår kvalitet, effektivitet och styrning på bästa sätt.

BiTA:s utbildning ITIL® Foundation är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges grundläggande kunskaper och förståelse för praxisens och livscykelns viktigaste delar och det kunnande som behövs för att ytterligare anpassa ett företags arbetssätt och rutiner till de krav som konceptet ITSM ställer. 

Kursen ITIL Foundation är tre dagar lång (inklusive frivillig avslutande certifiering) och varvar teori med olika övningar. Kursmaterialet är egenutvecklat och helt på engelska.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

  • ITIL-terminologin, strukturen och de grundläggande koncepten och huvudprinciperna för Tjänstehantering
  • IT Tjänstehantering som en praxis
  • Tjänstelivscykeln och dess olika delar
  • Nyckelprinciper och modeller, och generella koncept
  • Processer, roller och funktioner beskrivna i ramverke

Bland annat så kommer kursen att omfatta följande delar:

• ITIL:s bakgrund och utveckling

Service Management som en praxis
• Vad konceptet praxis innebär
• Definition av tjänst och tjänstehantering
• Förståelse av begreppen funktioner, roller och processer
• Förklaring av processmodellen och de olika delarna i modellen

Service Lifecycle
• Genomgång av Tjänstelivscykeln

• Beskrivning av ITIL och dess beståndsdelar
• Förklaring av mål, syfte och affärsnytta med:
- Tjänstestrategi
- Tjänsteutformning

- Tjänsteöverlämning

- Tjänstedrift
- Kontinuerlig tjänsteförebättring

Nyckelprinciper och modeller
• Tjänstestrategi
- De viktigaste begreppen och hur de är kopplade till tjänstebegreppet
• Tjänsteutformning
- Förstå betydelsen av fyra P för Tjänstehantering
- De fem aspekterna av Tjänsteutformning
• Tjänsteöverlämning
- Den viktigaste modellen enligt Tjänsteöverlämning
• Tjänstedrift
- IT-tjänster kontra teknikkomponenter
- Stabilitet kontra lyhördhet
- Tjänstens kvalitet kontra tjänstens kostnad
- Reaktivitet kontra proaktivitet
• Kontinuerlig tjänsteförbättring
- Modell för att hantera kvalitetsförbättringar
- Förklaring av Modellen för kontinuerlig tjänsteförbättring
- Mätningar

Processer
• Tjänstestrategi
- De fyra huvudaktiviteterna i processen Tjänstestrategi
- Syften och roller för Hantering av tjänsteportföljEfterfrågehantering och Ekonomihantering
• Tjänstehantering
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Hantering av tjänstenivå
- Syften och roller för Hantering av tjänstekatalog, TillgänglighetshanteringInformationssäkerhetshanteringLeverantörshanteringkapacitetshantering och Kontinuitetshantering av IT-tjänst
• Tjänsteöverlämning
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Förändringshantering
- Syften och roller for Tjänstetillgångar och KonfigurationshanteringRelease- och driftssättningshantering
• Tjänstedrift
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Incidenthantering
- Syften och roller för HändelsehanteringTillgodoseende av begäranProblemhantering och Behörighetshantering
• Kontinuerlig tjänsteförbättring
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för 7-stegs förbättringsprocessen

Funktioner
• Förklara roll, syfte, organisatorisk struktur, bemanning och mätetal för Servicedesk
• Roll och syfte och organisatorisk överlappning för funktionerna Teknikhantering, Applikationshantering, Hantering av IT-drift
Roller
• Ansvar och uppgifter för Processägare och tjänsteägare
• RACI-modellen

Tekniker och arkitekturer
• Tekniker och stöd för tjäntehantering
• Automatisering av tjänsterCancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!