Certifierad Ledare IT

Längd: 6.0 dagar
Denna kurs är inte schemalagd just nu. Kontakta oss gärna för att diskutera företagsintern utbildning.

Kursbeskrivning

Utbildningen Certifierad Ledare IT är en utbildning för dig som har en ledarroll inom IT. Det kan vara som ledare och chef på alla nivåer. Utbildningen utvecklar ditt ledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.

Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din ledarroll och i din viktiga uppgift. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av ämnena som behandlas.

Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner.

Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 3-4 veckor mellan varje tillfälle.

Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende. Du vet hur du skall styra och förstå din verksamhet och att arbeta med resurs och kompetensfrågor såsom motivation, kompetensväxling, attityder, beteenden och kultur. Du kan arbeta med IT-strategiska frågor, investeringsportföljen och tjänster.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen.


Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla med ledar- och chefsroller där arbete med och runt IT-frågor är centrala. Det kan vara projekt- eller förändringsledare, gruppledare eller teamledare, process- eller förvaltningsledare eller personer med olika chefsroller inom IT.

Ditt arbete består av att, inom IT, leda, motivera och inspirera andra IT-medarbetare i sin profession för att realisera största möjlig värde. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med IT som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål. 

Kursen riktar sig också till dig som arbetar med en ansvarsroll i en IT-verksamhet och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.Det här är en utbildning för dig som är ledare eller chef inom IT eller har en liknande befattning.

Utbildningen Certifierad Ledare IT utvecklar ditt ledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle. 

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om allt från att arbeta strategiskt med IT, investeringar och portföljhantering och riktlinjerna för hantering och utveckling av kompetens. Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 16 personer.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete. Kursdokumentationen är digital och därför får du en iPad vid första kurstillfället. Du har bilder, dokument, övningar och egna anteckningar med dig hem och lätt tillgängligt mellan kurstillfällena.

 
Kurslängd

Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.

 
Målsättning

Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:

  • arbetar med målstyrning och sätter mål
  • arbetar och leder efter tydliga mål
  • arbetar enligt uppsatta strategier situationsanalyser
  • resurssätter och kompetensförsörjer din organisation
  • leder i förändring, motiverar och kommunicerar
  • hanterar portföljer och prioriteringar av investeringar
  • coachar dina medarbetare
  • kan anamma nya  trender på ett  värdeskapande sätt
  • arbetar med attityder, beteenden  och kultur
Avbokningsvillkor
Om du inte kan delta i kursen kan du skicka någon annan istället för dig. Om avbokning görs mindre än två (2) veckor innan kursen börjar, debiterar vi 50% av priset. Om du inte kommer utan avbeställning debiterar vi hela priset. Avbokningsavgift kommer också att debiteras vid sjukdom.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!